Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die SportFriends BV besteedt aan de samenstelling van de site(s) die bij het SportFriends netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op www.sportfriends.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van SportFriends BV zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internet-provider of SportFriends. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op SportFriends geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

SportFriends sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van SportFriends. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van SportFriends verkregen is.

SportFriends BV zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. SportFriends BV is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.sportfriends.nl.

Privacy Statement
Wij maken u erop attent dat aan ons verstrekte gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer van geregistreerde en/of klanten worden opgenomen in ons gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor onze registratieadministratie voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten en om u op de hoogte te (laten) houden van producten en diensten.

De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U kunt uw eigen gegevens zelf wijzigen op onze website. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u uw verzoek via e-mail indienen bij informatie@sportfriends.nl.